+48509841467 em@asystentka.pro

   Już teraz odczułeś finansowe skutki epidemii koronawirusa? Już dziś możesz starać się o odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie swoich należności podatkowych.


   Każdy przedsiębiorca, który już odczuł skutki wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19,może starać się o odroczenie terminu płatności podatku lub umorzenie swoich należności podatkowych. Wnioski można składać przez platformę ePUAP.

   Ordynacja podatkowa

   Ustawa uchwalona w 29 sierpnia 1997 r. reguluje polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe i pozwala, aby na wniosek podatnika odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

   Na stronie Ministerstwa Finansów czytamy: „W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp)”.

   Kiedy i jak składać wniosek o umorzenie podatku?

   Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub opłaty prolongacyjnej trzeba złóżyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku. Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w określonym terminie, a także niezapłacona w terminie zaliczka lub rata podatku.

   Odmiennie wniosek o odroczenie terminu płatności podatku należy złożyć jeszcze przed terminem płatności podatku. Podatnik może również prosić o rozłożenie zapłaty podatku na raty. W takim przypadku odsetki za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowych zastępuje opłata prolongacyjna, która jest aż o połowę niższa od podstawowej stawki odsetek i wynosi obecnie 4%. Opłata prolongacyjna nie zostaje ustalona, gdy przyczyną odroczenia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty jest wypadek losowy – to oznacza, iż poza samym podatkiem przedsiębiorca nie będzie już płacił odsetek za zwłokę.

   Istotne jest to, że organ podatkowy związany jest treścią wniosku, stąd też nie może zastosować innej ulgi niż ta, o którą prosi podatnik. Mówiąc prościej – organ podatkowy nie może wyjść poza granice wniosku i umorzyć zaległość w całości. Przyznając ulgę, organ może natomiast nie uwzględnić wniosku w całości i np. skrócić termin odroczenia wskazany we wniosku czy też umorzyć zaległości w kwocie niższej niż wnioskowana.

   Dlatego warto w składanych wnioskach formułować alternatywne żądania, np. wnosić o umorzenie zaległości lub jej rozłożenie na raty albo też o rozłożenie na raty, lub odroczenie terminu płatności. Organ podatkowy w ramach uznania administracyjnego zadecyduje o „wyborze” jednej z wnioskowanych ulg. Złożenie wniosku o zastosowanie ulgi uznaniowej wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

   Urząd powinien w ciągu miesiąca załatwić sprawę lub, jeśli przysparza urzędnikom pewnych trudnosci w ocenie, to w ciągu 2 miesięcy. Niestety w praktyce trwa to znacznie dłużej. Jeśli we wniosku zostaną wykryte braki, organ podatkowy wezwie wnioskodawcę o ich uzupełnienie w terminie 7 dni. Jeśli braki nie zostaną usunięte, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Wniosek składamy papierowo lub elektronicznie, wykorzystując ePUAP. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko/pełną nazwę firmy, dane adresowe/adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej, nazwę organu podatkowego oraz adres, zakres żądania, uzasadnienie, podpis, załączniki.

   Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku

   (za infor.pl)