+48509841467 em@asystentka.pro

   Jak w tani i skuteczny sposób zwiększyć zasięg swojego fanpage? Odpowiedź jest prosta – zorganizować konkurs!


   Oczywiście nie byle jaki, a taki z cennymi i zachęcającymi do wzięcia udziału nagrodami. Jednak w konkursie liczy się nie tylko zachęta, ale także wiedza o tym, jak przeprowadzić konkurs na Facebooku. Nieprzestrzeganie litery prawa może nieść za sobą poważne konsekwencje, dlatego organizując konkurs na swoim fanpage, dobrze się do niego przygotuj.

   Konkurs na Facebooku a loteria


   Jaka jest różnica między zwykłym konkursemloterią? To zależy tylko i wyłącznie od zasad określonych w regulaminie.
   Czym więc jest konkurs? Pomimo, że definicja w prawie nie została określona, to forma jest zbliżona do przyrzeczenia publicznego. Ta uregulowana została w art. 919-921 kodeksu cywilnego:
   Art. 919 § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.
   (…)
   Art. 921. § 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.
   Art. 921. § 2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.
   Konkurs uznaje się za „publiczny”, jeśli adresowanym jest do większej grupy osób.

   Definicję loterii znajdziemy w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych:
   Art. 2. ust. 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:
   (…)
   10) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.


   Jaka jest różnica pomiędzy konkursem a loterią? W konkursie zwycięzca zostaje wyłoniony zgodnie z kryteriami ustalonymi wcześniej w regulaminie przez przyrzekającego (organizatora konkursu), a w loterii jest zależne od przypadku.

   Przeprowadzenie loterii na Facebooku

   Decydując się na przeprowadzenie loterii musisz uzyskać zezwolenie wydane przez właściwego dyrektora izby administracji skarbowej (art. 32 ust. 3 ustawy o grach hazardowych). Informacje o tym, co powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej znajdziemy w art. 39 ustawy o grach hazardowych). Do wniosku trzeba dołączyć również regulamin zgodnie z którym będzie przeprowadzany konkurs. Rozpatrywanie wniosku może trwać do 2 miesięcy od dnia jego złożenia. Organizator loterii zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zezwolenie, które wynosi „10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej” (art. 69 ust. 1 pkt 5, ust. 3 ustawy o grach hazardowych).

   Regulamin loterii promocyjnej musi zawierać (art. 61 ust. 3 ustawy o grach hazardowych): 

   • nazwę loterii,
   • nazwę podmiotu urządzającego loterię,
   • wskazanie organu wydającego zezwolenie,
   • zasady prowadzenia loterii,
   • obszar, na którym będzie urządzana loteria,
   • czas trwania loterii,
   • sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród,
   • sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii,
   • sposób i termin ogłaszania wyników,
   • miejsce i termin wydawania wygranych,
   • tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń,
   • wartość puli nagród,
   • w przypadku loterii promocyjnej – termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

   Organizacja loterii wbrew przepisom jest traktowana jako wykroczenie karnoskarbowe i podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Natomiast nałożona kara pieniężna za brak wymaganego zezwolenia może wynosić wysokość pięciokrotności opłaty za jego wydanie.

   Jak widać organizacja loterii, czy to na blogu czy Facebooku, jest dość skomplikowana i czasochłonna. Osobiście uważam też, że w zwiększeniu zaangażowania fanów na fanpage’u pomoże nam bardziej konkurs niż loteria.


   Konkurs na Facebooku i na blogu

   Konkursy, których zwycięzca nie jest wyłaniany w losowaniu nie musi być zgłaszany i nie wymaga też uzyskania zezwolenia.
   Do najważniejszych obowiązków organizatora należy obowiązek informacyjny (art. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz obowiązek określenia regulaminu (art. 8), który musi co najmniej zawiadamiać o:

   • rodzaju i zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • warunkach świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
   • o wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
    o zakazie dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
   • warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   • trybie postępowania reklamacyjnego.


   Szczegółowy regulamin konkursu organizowanego na Facebooku lub blogu powinien zawierać:

   • dane organizatora konkursu,
   • daty trwania konkursu,
   • określenie podmiotów mogących brać czynny udział w konkursie,
   • informację o zadaniu konkursowym,
   • zasady wykonania zadania konkursowego,
   • nagrody przewidziane w konkursie,
   • kryteria wyłonienia zwycięzcy,
   • sposób ogłoszenia zwycięzcy,
   • informację o zasadach reklamacji i rozwiązywaniu sporów.


   Dodatkowo koniecznie trzeba sprawdzić, czy platforma na której publikujemy swój konkurs ma osobne przepisy dotyczące ich organizowania. Tak, jak na przykład Facebook, na którym znajdziemy rozdział „Promocje”, a w nim informacje o tym, co powinien zawierać odpowiednio przygotowany konkurs:

   • oficjalny regulamin,
   • warunki oferty i wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku i miejsca zamieszkania),
   • zgodność z przepisami i warunkami dotyczącymi nagród oferowanych w ramach promocji (np. zarejestrowanie promocji i uzyskanie wszelkich obowiązkowych zezwoleń),
   • informacje, że serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto, że promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Administrator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.


   Regulamin usługi Strony na Facebooku dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/page_guidelines.php

   Ważne

   Regulamin Facebooka do przeprowadzania promocji zakazuje wykorzystywania prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”, „udostępnij na osi czasu znajomego, aby uzyskać dodatkowe udziały w promocji” czy „oznacz znajomych w tym poście, aby wziąć udział w promocji”).

   Ochrona danych osobowych uczestników konkursu, czyli RODO na Facebooku

   Fakt, że organizator konkursu będzie przetwarzał takie dane osobowe, jak chociażby imię, nazwisko i adres mailowy, uczestników konkursów sprawia, że nałożone zostają na niego obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

   Podczas przeprowadzenia konkursu na Facebooku w regulaminie konieczne jest ustalenie podstawy do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli konkurs przeprowadzasz na blogu pamiętaj, żeby umieścić checkboxa z opcją zaznaczenia zgody na uczestnictwo w nim.


   Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w regulaminie konkursu zawrzyj informacje dotyczące:

   • adresu siedziby i pełnej nazwie lub imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania, jeśli administratorem danych jest osoba fizyczna (tożsamość administratora i jego dane kontaktowe),
   • celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania,
   • źródła danych,
   • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
   • żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwie wobec przetwarzania w celach marketingowych.


   Po wejściu w życie RODO, obowiązek informacyjny zostanie poszerzony i będzie obejmował:

   • dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
   • informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych,
   • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
   • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
   • informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
   • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
   • Informacje o obowiązku zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, w tym stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

   Podsumowanie

   Ilość organizowanych konkursów na Facebooku lub blogach jest ogromna. Większość z nich niestety jest organizowana błędnie. Warto mieć je jednak na uwadze i przeprowadzić swój konkurs w sposób prawidłowy – to na pewno przyciągnie do nas wielu nowych klientów.